İş Etiği KurallarımızİK Uygulamalarımızİş Başvuruları
İş Etiği Kurallarımız

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

A.          Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli ilkelerimizdendir. Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz

B.          Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması, çalışanların tarafsızlığını etkileyen, çalışanların her türlü menfaati ve herhangi bir şahsi çıkarı elde

etme potansiyelini gösteren durumdur.

Yünsa çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Şirketimiz dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız. Şirketimizin adını ve gücünü, Şirket kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüte düştüğümüz durumlarda Yöneticimize, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü’ne, Şirket avukatına Etik Kural Danışmanına veya Etik Kurul'a danışırız.

   Çıkar Çatışması Politikamız

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Aşağıdaki uygulama esasları, Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları

Tüm Şirket çalışanlarının, aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak belirlenmiş durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir. Şirket, çalışanlarını bu ilkelere uyuma özendirmek amacı ile gereken çalışmaları yapar.

i.             Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak

1.   Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Aynı doğrultuda, Şirket çalışanları yakın aile fertlerinin Şirket rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. İstisnai haller Etik Kurul görüşü ile Genel Müdür onayına tabidir.

2.   Yünsa’da  eş  ve  üçüncü  derece  dahil  akrabalık  ilişkisi  olan  (kayın  akrabaları  dahil)  çalışanların  aynı

organizasyonda birbirleriyle raporlama bağı içinde olmamaları veya karar alma mekanizmaları içinde birlikte yer almamaları esastır.

3.   YÜNSA çalışanlarının Yünsa ile rakip, tedarikçi ya da müşteri ilişkisi olan veya iş yapma çabası içindeki

kuruluşlarla ortaklık, yönetim kurulu üyeliği, danışmanlık, çalışan ilişkisi içinde olmamaları esastır.

4.   Çalışanlar Şirkete ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak suretiyle borsadan hisse alım satımı da dahil

herhangi bir ticari menfaat elde edemez, başkalarının menfaat elde etmesine vesile olamaz.

5.   Şirket çalışanlarının, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması, doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya "esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması esastır. Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları;

     Şirkette sürdürdükleri görev ve Şirket uygulamaları ile çıkar çatışması yaratmaması,

     Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması,

     Şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi, aşağıda belirtildiği şekilde Yönetimin yazılı onayı koşulları ile mümkündür:

-              Bağlı olduğu yöneticisinin görüşü

-              Etik Kurul/Etik Kural Danışmanı görüşü

-              İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü görüşü

-              Genel Müdür onayı

6.   Şirket çalışanları, Şirket Yönetim Kurulu onayı olmaksızın diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapamaz; rakip veya Şirketin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz. Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, Şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, yönetimin yazılı onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilirler.

7.   İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe

alamaz.

8.   Çalışanlar şirket ve faaliyetleri ile ilgili olmayıp politikalarına da aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilir. Bu aktivitelerde Şirket adının kullanılabilmesi için Genel Müdür'den onay alınması gerekmektedir.

9.   Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez. Çalışanlar, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösterebilirler. Çalışanların herhangi bir politik partide görev alması durumunda aşağıda belirtilen konulara dikkat etmesi esastır;

     Çalışanların herhangi bir politik aktivitede görev almasının şirkette sürdürdükleri görev ile Şirket uygulama

ve yaklaşımları ile çıkar çatışması yaratmaması gerekir.

     Çalışanlar, çalışma saatleri içerisinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz ve bu faaliyetlerle ilgili

çalışma arkadaşlarının zamanını alamaz.

     Çalışanlar  politik  faaliyetleri  süresince  şirket  adını,  şirketteki  pozisyonunu,  unvanını  ve  şirkete  ait kaynakları kullanamaz.

10. Çalışanlar Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir,

yardım derneklerinde görev alabilir. Çalışanlar, Şirket adını ve görevini kullanmak suretiyle herhangi bir kulüp, dernek ve kooperatife üye olmamaya özen gösterirler.

ii. Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak

Şirkete zarar vermesi kabul edilemez.

Çalışanlar Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

iii. Kaynakların Kullanımı

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve çalışanı Şirket dışında kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm çalışan tarafından uygulanır.

Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

iv. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler

Şirket müşterileri, alt yüklenicileri veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.

Müşterilerle ilişkilerde; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

Şirket çalışanı, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketi yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.

v. Medya İle İlişkiler

Medya ile olan ilişkilerde şirket iletişim esasları, prosedür ve talimatlar dahilinde hareket edilir.

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Şirket yönetiminin bilgi ve onayı olmadan her hangi bir basın yayın kuruluşuna şirketle ilgili bilgi veya açıklama yapılamaz. Bu faaliyetlerden bir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

vi. Şirketi Temsil

Şirketi temsilen her türlü dernek, işveren sendikası ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında, yerine getirilen görev gereği elde edilebilecek her türlü ücret, ilgili kuruma ya da ilgili kurumun göstereceği kanallara hibe edilir.

Üçüncü kişiler tarafından Şirket çalışanına seminer konuşmacı ücreti veya benzer bir hizmet karşılığında yapılabilecek ödemeler de benzer şekilde ilgili kuruma ya da kurumun yönlendireceği kanallara hibe edilir. Bu kişiler para dışında günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alabilirler.

vii. Hediye Kabul Etme ve Verme

   Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları üçüncü kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları

1Şirket çalışanları, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme

ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her hangi bir menfaat ve hediyeyi kabul edemez.

2Şirket çalışanları;

     Kurum iş hedefleri ile uyumlu,

     Yürürlükteki mevzuata uygun ve

     Hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin

     Şirketi zor durumda bırakmayacak olması koşulları ile 3. maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi tutulmayı kabul edebilirler.

3Yukarıdaki 2. maddede belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;

     Şirketi  temsilen  katılınan  seminer  ve  benzeri  organizasyonlarda  para  dışında  günün  anısı  olarak  ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.

4Yukarıda belirtilen durumlar ve para dışındaki diğer hediyeler, menfaatler, tatiller, indirimler vb. 2. maddede

sayılan koşullara uygun olmak şartıyla her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan hediyelerin toplam değeri 300 TL'den daha az ise onay gerekmeksizin kabul edilebilir.

5Dolaylı olarak veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatler alınamaz.

6Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.

7Şirket çalışanları alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden ve/veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul edemez, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatamaz.

8Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.

9Yukarıdaki 2. maddede sayılan koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, Şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul edebilir ve Şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir.

10Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve Şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.

C.          Gizlilik

Gizli bilgiler; Şirketimize ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

Yünsa çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Şirketimizin amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Şirkete ait herhangi bir gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, borsalardan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

   Gizli Bilgilerin Korunması Politikası

Bilgi, Şirketin vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Aşağıdaki uygulama esasları; Şirket için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir.

Uygulama Esasları

Gizli bilgiler, bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, Şirkete ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, çalışan özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda yer almaktadır:

1.   Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.

2.   Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.

3.   Gizli veriler, açıklanan her türlü, bilgi, belge, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, evrak,

veri, çizimler, teknik çizimler, fikirler, özellikler, teknik resimler, diyagramlar, ayrıntılı tasarımlar, modeller, örnekler, akış diyagramları, bilgisayar programları, diskler, veri taşıyan her türlü gereç, teknoloji, know- how, finansal ve ticari bilgi, pazarlama politikaları, fiyat politikaları, tedarikçi firmalar, müşteriler, bayiler ve tecrübe, ticari sır olarak yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ve/veya konusu ne olursa olsun sözleşmesel ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri ve özellikle tüm ticari, mali, teknik bilgiler; aksi Yünsa tarafından yazılı olarak ve açık bir şekilde belirtilmediği sürece, Gizli Bilgi olarak kabul edilir. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu, Bilgi Teknolojileri Müdürü, iç denetim yöneticisi (Başkan) ve üst yönetimin (Direktör/Genel Müdür) onayı alınmalıdır.

4.   Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.

5.   Şirket gizli bilgileri başta olmak üzere; Yünsa imajını ve değerini olumsuz etkileyebilecek şirket içi veya dış ortamlarda yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz, sosyal medya hesapları ve mobil telefon uygulamalarında paylaşılamaz. Şirkete ait sosyal medya hesapları ile mobil uygulamalarda ise, sadece yetkili personel tarafından, Şirket Yönetimi’nce izin verilen kapsamda ve zamanda paylaşılabilir.

6.   Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre sınıflandırılır, bu bilginin içeriğinde açıkça belirtilir. Şirket çalışanı, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır.

7.   Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı olarak Yünsa Gizlilik Sözleşmesi alınır. Bu uygulamalarda şirket avukatından destek alınmalıdır.

8.   Şirket, yöneticileri ve çalışanlarıyla ilgili asılsız beyanlarda bulunulamaz, olumlu ya da olumsuz bilgiler paylaşılamaz.

9.   Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan çalışana ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Çalışana ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Çalışan bu bilgileri gerek şirket içinde gerekse dışında başkalarına açıklayamaz veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunamaz.

10. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuata uygun hareket edilir.

11. Gizlilik ile ilgili yukarıdaki etik yükümlülükler, herhangi bir nedenle işten ayrılan çalışanlar için şirketten ayrıldıktan sonraki dönem için de devam eder.

D.           Sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız nezdindeki itibarımızı en üst düzeyde tutmaya özen gösteririz. Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

Kamu önünde ve dinleyenlerin, Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

i. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere her hangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

ii. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Müşterilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz. Müşterilerle ilişkilerde; müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz, müşteri zaaflarından yararlanılamaz, müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez. iii. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

YÜNSA olarak sürdürülebilirliğe öncelikli önem vererek ve hissedarlarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda, kararlarımızı bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynakların en verimli şekilde yönetilmesine önem veririz.

Kamuya ve hissedarlarımıza yaptığımız açıklamalarda şirketin mali tabloları, stratejileri, yatırımları ve risk profili ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz. Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları vb. kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler ilgili şirket içi yönetmeliklerle düzenlenir, görev verilmedikçe YÜNSA ‘yı temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunmayız.

ıv. Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde tedarikçi ve iş ortaklarımıza karşı adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

v. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Yünsa olarak

toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

vı. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; sosyal sorumluluk işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.

   Çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda İş Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket ederiz, tedarikçilerimizin de söz konusu mevzuat kapsamında uyum içerisinde olmasını gözetiriz.

vıı. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, Şirkette adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları

1Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

2Şirket insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme,

sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.

3Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

4Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.

5Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

6Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

     Kişilerin, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu kapsamda, çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak üzere her türlü önlem alınır.

     Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel saldırı/taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi kabul edilemez.

     İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren, kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olan “İşyerinde Psikolojik Taciz” (Mobbing) deyukarıda bahsedilen taciz şekillerinden biri olarak görülmektedir.

7İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

8Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. yürütmekte olduğu temel faaliyetlerinin, çevreye olumsuz etkileri olmaması için, topluma ve insanlığa karşı sorumlulukları konusunda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder ve mevzuatın gerektirdiği tüm önlemleri alır. Çalışanların bu konuda bilinç ve duyarlılığını geliştirir.

Şirket Hisse Senetlerini Alım Satım Politikası

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının Şirket hisse senetlerini alıp satma konusunda konuya ilişkin yasal düzenlemelere uyması ve çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Aşağıdaki uygulama esasları, Şirket çalışanlarının Şirket hisse senetlerini alıp satma konusunda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları

1Kamuya açıklanmamış bilgileri bilebilecek durumda olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü kişilere menfaat sağlaması yani içeriden öğrenenlerin ticareti veya diğer adıyla içeriden bilgi ticareti (“insider trading”) yasaktır.

2İçeriden bilgi ticareti (“insider trading”) yapabilecek kişiler halka açık şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, yöneticileri (müdür ve üstü görevdeki kişiler) denetçileri, bunların dışında meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişilerdir.

3Bu kişiler Şirkete ait hisse senetlerini ancak kamuya açıklanmış bilgileri kullanarak ve yatırım amacıyla (6 aydan

fazla bir süre elinde bulundurmak yatırım amaçlı sayılır) alıp satabilirler.

4Yukarıda yer alan uygulamalar çalışanların eş ve çocukları için de geçerli olup, eş ve çocukların yaptığı işlemler çalışan tarafından yapılmış sayılır.

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

İş etiği ve ilgili politika, prosedür ve talimatlara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm

Yünsa çalışanlarının;

     Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,

     İş Etiği Kuralları'nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara

uygun hareket etme,

     Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili politika ve prosedürleri öğrenme,

     Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve İnsan Kaynaklarına danışma,

     Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla ilgili bildirimlerini mümkün mertebe güvenilir kaynak, bilgi ve belgelere dayandırmak suretiyle) isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, İnsan Kaynaklarına ve/veya Etik Kurul'a yazılı veya sözlü olarak iletme,

     Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır.

E.1.        Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler

Bir hareket planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve kendinize bu soruları sormanız gerekmektedir:

1. Olayı, Kararı veya Problemi Belirlemek

     Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi?

     Şirketinizde veya iş ortaklarınızda potansiyel olarak yasalara aykırı veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?

     Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?

2. Karar Vermeden Önce Düşünün

     Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin

     Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun

     Seçenekleri, sonuçlarını ve kimlerin etkilenebileceğini düşünün

     Diğerlerine danışın

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

     Sorumluluklarınızı belirleyin

     İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin

     Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun

     Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün

     En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın

     Diğerlerine danışın

4. Kararınızı Test Edin

     Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin

     Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin

     Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun

     Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin

5. Kararlılıkla Devam Edin

     Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın

     Öğrendiklerinizi ve başarı hikayenizi diğerleriyle paylaşın

E.2.        Dikkate Alınması Gereken 4 Temel Soru

1. Bu etkinlik/davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Standartlar)

     Profesyonel standartlara uygun mu?

     Kanunlara uygun mu?

2. Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu)

     Size göre doğru mu?

3. Firmamız ve paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu? (Duygular ve etik değerler)

     Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahcup olur

muydunuz?

     Sizin için veya Şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?

     Başka kimler bundan etkilenebilir (Şirket bünyesinde diğer çalışanlar, siz, hissedarlar, vb.)?

4. "Algılanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüşüyor?

     Medyaya nasıl yansırdı?

Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

E.3.        Sosyal Medya Kullanımı

Şirket çalışanları;

    Şirketin  müşterilerini,  işleyişini,  iş  yapısını,  organizasyonunu  içerir  veri  veya  bilgileri,  uygulamaları, prosedürleri, Şirket için gizli bilgi sayılabilecek herhangi bir bilgiyi, kendi sosyal medya paylaşımlarında ve/veya profillerinde paylaşamaz.

    Linkedin’de, Şirket adı altında “kişisel” paylaşım yapılamaz, işveren markasına, prestijine, saygınlığına zarar getirecek “kişisel” fotoğraf ve/veya video paylaşımlarında bulunamaz.

    Diğer tüm sosyal medya hesaplarında ise Çalışanlar, kendilerini tanıttıkları kısımda (“Bio”) Şirketin ismine yer veremez.

    Kendilerine ait sosyal medya hesaplarını kullanırken, şirket ismiyle kişisel paylaşım yapmaları durumunda, Şirket markasına, prestijine, saygınlığına zarar verici ve/veya Şirketin 3. kişiler nezdinde oluşan itibarını bozucu nitelikte paylaşım yapamaz.

F.            Gizlilik ve Haksız Rekabet

Şirket çalışanları;

    Hizmet Sözleşmelerinin gereği olarak, işyerinde elde etmiş oldukları her türlü ticari, teknik, finansal, fikri ve sınai mülkiyete dair ve benzer nitelikte ancak bunlarla sınırlı olmayan, doğrudan veya dolaylı ulaşabilecekleri her türlü belge, bilgi, bilgisayar yazılımı, elektronik ortamda ulaştırılacak yazışmalar, çizimler, endüstriyel tasarımlar, teknik, know-how, araştırma/geliştirme bilgileri dahil her türlü bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşamazlar; Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram, Whatsapp vesair gibi her türlü sosyal medya paylaşım sitelerinde her türlü blog sayfaları ve benzeri her türlü sosyal medya web sitelerinde ve her türlü gazete, dergi, magazin, televizyon kanalı, e-mail ve benzeri basın ve yayın organlarında, her seviyede eğitim ve öğretim kurumlarında akademik araştırmalar ile yazılan makaleler ve benzeri yazılı ve sözlü ifşa halleri dahil ve ayrıca bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişi/kişiler veya 3. kurum/kuruluşlara yazılı ve/veya sözlü olarak hiçbir şekilde açıklayamaz.

    Şirket ile rekabet edecek herhangi bir eylemde bulunmazlar ve hiçbir şekilde açık ve üstü kapalı olarak rekabet etmez.

    Şirketi   haksız   rekabet   durumuna   sokmamak   için,   gizlilik   esaslarına   bağlı   kalmalarının   temel sorumluluklarından biri olduğunun bilincindedir.

G.           YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Şirket yöneticilerinin, iş etiği kuralları çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumluluklarının ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;

     Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini

sağlamaktan,

     Etik  kuralların  uygulanmasına  davranışlarıyla  örnek  olmaktan,  çalışanlarını  etik  kurallar  konusunda eğitmekten,

     Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,

     Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul'a en kısa sürede iletmekten,

     Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.

H.           ETİK KURAL DANIŞMANININ SORUMLULUKLARI

Etik Kural Danışmanı;

     Şirket  içerisinde  etik  konusunda  çalışanlar  tarafından  iletilen  soru  ve  konularda  yön  göstermek, danışmanlık yapmaktan,

     Kendisine   ulaşan   etik   uygunsuzlukların   çözümüne   katkıda   bulunmaktan   ve   çözümlenemeyen

uygunsuzlukları Etik Kurul'a yönlendirmekten,

     Kendisine  gelen  etikle  ilgili  soruları  ve  uygunsuzlukları  sonuçları  ile  birlikte  düzenli  olarak  veya istenildiğinde Etik Kurul'a raporlamaktan,

     Etik Kurul'un yaptığı soruşturmalarda kontak kişi olmak ve soruşturmalara gerekli desteği vermekten,

     Şirkette yürütülen etik uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek; uygulamalarda destek olmaktan

sorumludur.

Şirketimizin Etik Kural Danışmanı, İç Denetim Yöneticisidir.

   DİĞER SORUMLULUKLAR

     Üst Yönetim; İş Etiği Kuralları'nın etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından sorumludur.

Etik Kurul ile işbirliği içerisinde;

o  Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri

bildirimleri sonrasında korumaktan,

o  Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan,

o  Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını temin etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan sorumludur.

     İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Bölümü:

o  Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından,

o  İşe giren çalışanların etik kuralları okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden ve Çalışan

Bildirgesi'ni imzalamalarını sağlamaktan,

o  Her yıl, tüm çalışanların İş Etiği Kurallarımız eğitimini almalarından ve İş etiği Uygunluk Formu'nu

imzalayarak bildirimlerini yenilemelerini sağlamaktan sorumludurlar.

ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN BİLDİRİMİ VE ÇÖZÜMLENMESİ

Çalışan, İş Etiği kurallarına aykırı davranış, uygulama, istek ve kararlarla karşı karşıya kalırsa veya Şirketin tabi olduğu yasal düzenlemelerin ihlal edildiğini öğrenirse bu durumu öncelikle etik açıdan sorgulayarak E1 maddesinde belirlenen soruları kendisine sorarak, etik olamayan bir durumu Etik Kurul’u arayarak ve ya mail ile ulaşarak sorunlarını iletir.

Etik Kurul;

Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur. Yönetim Kurulu Başkan Vekili‘ne bağlı olarak çalışan Etik Kurul; İç Denetim Yönetmeni (Başkan) Şirket Avukatı‘ndan (Üye) ve İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü’nden oluşur. Etik Kurulu herhangi bir durum hakkında karar vermesi gerektiğinde toplam 3 kişiden oluşan kurulun en az ikisinin aynı fikirde olması gerekmektedir. Aksi bir durumuda ise söz konusu başvuru Genel Müdür onayına sunulmalıdır ve kendisine ait kararın alınması ihtiyacı bulunmaktadır.

Etik Kurul, çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

     Bildirim ve şikayetler ile bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar.

     Etik Kurul’a bildirimde bulunan herkes bu bildirimlerinden dolayı Etik Kurul’un koruması altında olup kendilerine baskı, ayrımcılık, mobbing gibi davranışlarda bulunulamaz.

     Etik Kurul soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizlilik kuralları içinde yürütür.

     Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir.

 Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.

     Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.

     Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

     Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.

     Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.

     Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.

     Kurulun  başkanı  ve  üyeleri  bu  konu  hakkındaki  görevlerini  yerine  getirirken  bağlı  oldukları  bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler.

        Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.

     Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini

ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

              Etik kuruluna gelen bildirim ve şikayet, etik kurulu üyelerinden birisi ile ilgili olması halinde, ilgili kişi araştırma kapsamında tutulur. Diğer kurul üyeleri bu çalışmaları birlikte yürütür. Böyle bir durum ile                               karşılaşıldığında Genel Müdür bilgisi dahilinde süreç yürütülür.

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta ve posta adreslerini kullanabilir veya Etik Kurul üyeleri ile direkt temasa geçebilirsiniz.

Etik Kurul

e-posta               : etik@yunsa.com

Telefon               : +90 (212) 365 65 00

Posta                  : Etik Kurul - Vadistanbul 1B Blok Kat: 23

  34396 Ayazağa İstanbul

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.